Wij (‘Simmelink Advocatuur’) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers en klanten en derhalve gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In de Privacy en Cookie verklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens van bezoekers op onze website en in het kader van onze dienstverlening aan klanten.

Reikwijdte

Door gebruik te maken van onze website en/of diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy en Cookie verklaring.

Deze Privacy en Cookie verklaring is van toepassing op alle onderdelen van de door Simmelink beheerde website www.simmelink.nl.

Disclaimer

Op Simmelink.nl wordt algemene informatie verstrekt over Simmelink Advocatuur en/of juridische of andere onderwerpen. De site Simmelink.nl is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De betreffende informatie is met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Simmelink Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie.

Verwijzingen via Simmelink.nl naar sites en andere externe bronnen die niet door Simmelink Advocatuur worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker van de site simmelink.nl opgenomen. Ondanks dat Simmelink Advocatuur zeer selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kan ze niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de gebruiker van de site Simmelink.nl niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Simmelink Advocatuur.

Privacyverklaring

Simmelink Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Simmelink Advocatuur verwerkt.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens

Simmelink Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Simmelink Advocatuur veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Simmelink Advocatuur.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

Simmelink Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie).

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

Simmelink Advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt.

De navolgende persoonsgegevens verwerkt Simmelink Advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Gegevens die we automatisch verzamelen:

Bij het bezoeken van simmelink.nl worden automatisch enkele technische gegevens door ons verzameld die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld door cookies geldt ter aanvulling  op deze verklaring ook de Cookieverklaring. De gegevens die wij verzamelen zijn zoal:

 • de bezochte pagina’s;
 • duur van uw bezoek;
 • links waarop u klikt;
 • de gegevens van uw browser;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres;
 • locatiegegevens op basis van uw IP-adres

Gegevens die door u aan ons worden verstrekt:

Simmelink Advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • (bedrijfs)naam;
 • contactgegevens (adres, email, telefoon);
 • geboorteplaats en -datum;
 • financiële gegevens;
 • identiteitsgegevens;
 • en andere gegevens die door u worden verstrekt.

De voornoemde persoonsgegevens verwerkt Simmelink Advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

De grondslag waarop wij uw gegevens verwerken:

Simmelink Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

De persoonsgegevens die we met derden delen:

Simmelink Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Simmelink Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Simmelink Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Simmelink Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Simmelink Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Simmelink Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Simmelink Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Simmelink Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn van uw persoonsgegeven

Simmelink Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Gebruik van social media

Op onze website van Simmelink Advocatuur zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Simmelink Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Links naar andere websites

De website van Simmelink Advocatuur bevat links naar website van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Uw privacyrecht

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Simmelink Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Simmelink Advocatuur
Postbus 54
3600 AB Maarssen
Email: info@simmelink.nl

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Simmelink Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Cookieverklaring (statistieken en cookies)

Simmelink Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Simmelink Advocatuur verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Simmelink Advocatuur te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Simmelink Advocatuur op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Simmelink Advocatuur maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Simmelink Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Simmelink Advocatuur heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Welke cookies gebruiken wij:

Slotopmerkingen

Simmelink Advocatuur heeft het recht de inhoud van deze Privacy en Cookie verklaring op elkgewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Simmelink Advocatuur gepubliceerd.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. C. Simmelink.

Deze privacy en cookie verklaring is op 9 februari 2019 vastgesteld.

Menu